Polityka rachunkowości to zasady finansowe, zgodnie z którymi firma prowadzi swoje księgi rachunkowe. Opracowanie takiej polityki to przepis, który wynika z ustawy o rachunkowości. Polityka rachunkowości to zatem dokument, który zawiera zbiór reguł, które wynikają z zapisów prawnych, ale sformułowano je, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności.

Sprawdź, co powinno się znaleźć w tym dokumencie.

Jak sporządzić politykę rachunkowości?

Sporządzając politykę rachunkowości, biuro rachunkowe syntex.com.pl poznań powinno wziąć pod uwagę następujące zasady:

 • – istotności,
 • – kontynuacji działania,
 • – memoriału i współmierności,
 • – wiarygodności,
 • – ostrożności,
 • – ciągłości,
 • – indywidualnej wyceny,
 • – zakazu kompensaty.
biurorachunkoswsyntex
Biuro rachunkowe – https://www.syntex.com.pl/

Stosowanie się do tych zasad biura rachunkowego to gwarancja, że wszelkie dokumenty księgowe zostały przygotowane sumiennie oraz uczciwie odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową firmy.

Porównując szczegóły oferty między biurami rachunkowymi, warto zatem zwrócić uwagę na to, by dana jednostka, które zajmuje się prowadzeniem księgowości dla firm, wykonywała swoje obowiązki z najwyższą starannością. Jakość pracy w wybranym biurze rachunkowym znajduje natychmiastowe odwzorowanie w dokumentacji księgowej firmy.

Co należy uwzględnić w polityce rachunkowości?

Jednostka świadcząca usługi księgowe powinna w polityce rachunkowości umieścić informacje na temat okresów sprawozdawczych, zasad amortyzacji i dokumentowania operacji, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i archiwizacji dokumentów, a także między innymi metod prowadzenia ewidencji zapasów oraz zasad wyceny aktywów i pasywów.

Sporządzenie polityki rachunkowości

Sporządzenie polityki rachunkowości jest kluczowym elementem funkcjonowania każdej firmy. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które należy podjąć, aby sporządzić politykę rachunkowości:

 • Określenie celów polityki rachunkowości: przed rozpoczęciem sporządzania polityki rachunkowości należy określić cele, jakie chce się osiągnąć. Mogą to być np. poprawa jakości informacji finansowych, zwiększenie efektywności procesów rachunkowych czy zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Analiza potrzeb informacyjnych: warto przeprowadzić analizę potrzeb informacyjnych, aby określić, jakie informacje finansowe są niezbędne do prowadzenia działalności i podejmowania decyzji biznesowych.
 • Określenie zasad rachunkowości: należy określić zasady rachunkowości, czyli sposoby rozliczania transakcji gospodarczych i tworzenia sprawozdań finansowych. W Polsce zasady rachunkowości określa Ustawa o rachunkowości oraz przepisy wydane na jej podstawie.
 • Wybór metod wyceny: należy wybrać metody wyceny, czyli sposoby określania wartości poszczególnych składników majątku i zobowiązań. Metody wyceny powinny być zgodne z zasadami rachunkowości i przepisami prawa.
 • Określenie kryteriów uznawania przychodów i kosztów: należy określić kryteria uznawania przychodów i kosztów oraz wybór momentu ich rozpoznania.
 • Ustalenie struktury planu kont: plan kont to zestawienie wszystkich kont rachunkowych, które są wykorzystywane do rozliczania transakcji gospodarczych. Należy określić, jakie konta rachunkowe będą wykorzystywane i jakie będą miały nazwy.
 • Wdrożenie polityki rachunkowości: po sporządzeniu polityki rachunkowości należy ją wdrożyć i przeprowadzić szkolenia dla pracowników, aby zapewnić jej właściwe stosowanie.

Warto pamiętać, że polityka rachunkowości powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a jej treść powinna być dostosowana do specyfiki danej firmy.

Prowadzenie księgowości w firmie odciąga Cię od innych obowiązków w przedsiębiorstwie? Skorzystaj z usług profesjonalnego biura rachunkowego Syntex.com.pl.

biurorachunkowepoznan

Dane teleadresowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Syntex

Biuro Rachunkowe Syntex

os. T. Działyńskiego 75

62-020 Swarzędz

Telefon: (+48) 61 817-20-02

Telefon kom: 501-016-166

art sponsorowany